SOFTELメモ Developer's blog

会社概要 ブログ 調査依頼 社員募集 ...

【php】n個の文字からどれを何回使ってもよいので長さrの文字列を作る(重複順列)

問題

a,b,c,d,e,fの文字を使って作れる6文字の文字列をすべて書き出せ。

(重複順列: 異なるn個のものから重複を許してr個とる順列の数は?)

解答例

/**
 * 組み合わせ作成関数
 *
 * @param $a 使用する文字の配列
 * @param $l 作成する文字の長さ
 * @return 文字の組み合わせ結果の配列
 */
function pat($a, $l)
{
 $x = array('');
 for ($i = 0; $i < $l; ++$i) {
  $_x = array();
  foreach ($a as $ak => $av) {
   foreach ($x as $xk => $xv) {
    $xv .= $av;
    $_x[] = $xv;
   }
  }
  $x = $_x;
 }
 return $x;
}

$a = array('a','b','c','d','e','f');
$l = 6;
var_export(pat($a, $l));

$aが空の配列だったり、$lが長さ0だったりしたときはどうするのがいいでしょうね。

実行結果

array (
 0 => 'aaaaaa',
 1 => 'baaaaa',
 2 => 'caaaaa',
 3 => 'daaaaa',
 4 => 'eaaaaa',
 5 => 'faaaaa',
 6 => 'abaaaa',
 7 => 'bbaaaa',
 8 => 'cbaaaa',
 9 => 'dbaaaa',
 10 => 'ebaaaa',
 11 => 'fbaaaa',
 12 => 'acaaaa',
 13 => 'bcaaaa',
 14 => 'ccaaaa',
 15 => 'dcaaaa',
 16 => 'ecaaaa',
 17 => 'fcaaaa',
 18 => 'adaaaa',
 19 => 'bdaaaa',
 20 => 'cdaaaa',
 21 => 'ddaaaa',
 22 => 'edaaaa',
 23 => 'fdaaaa',
 24 => 'aeaaaa',
 25 => 'beaaaa',
 26 => 'ceaaaa',
 27 => 'deaaaa',
 28 => 'eeaaaa',
 29 => 'feaaaa',
 30 => 'afaaaa',
 31 => 'bfaaaa',
 32 => 'cfaaaa',
 33 => 'dfaaaa',
 34 => 'efaaaa',
 35 => 'ffaaaa',
 36 => 'aabaaa',
 37 => 'babaaa',
 38 => 'cabaaa',
 39 => 'dabaaa',
 40 => 'eabaaa',
 41 => 'fabaaa',
 42 => 'abbaaa',
 43 => 'bbbaaa',
 44 => 'cbbaaa',
 45 => 'dbbaaa',
 46 => 'ebbaaa',
 47 => 'fbbaaa',
 48 => 'acbaaa',
 49 => 'bcbaaa',
 50 => 'ccbaaa',
 51 => 'dcbaaa',
 52 => 'ecbaaa',
 53 => 'fcbaaa',
 54 => 'adbaaa',
 55 => 'bdbaaa',
 56 => 'cdbaaa',
 57 => 'ddbaaa',
 58 => 'edbaaa',
 59 => 'fdbaaa',
 60 => 'aebaaa',
 61 => 'bebaaa',
 62 => 'cebaaa',
 63 => 'debaaa',
 64 => 'eebaaa',
 65 => 'febaaa',
 66 => 'afbaaa',
 67 => 'bfbaaa',
 68 => 'cfbaaa',
 69 => 'dfbaaa',
 70 => 'efbaaa',
 71 => 'ffbaaa',
 72 => 'aacaaa',
 73 => 'bacaaa',
 74 => 'cacaaa',
 75 => 'dacaaa',
 76 => 'eacaaa',
 77 => 'facaaa',
 78 => 'abcaaa',
 79 => 'bbcaaa',
 80 => 'cbcaaa',
 81 => 'dbcaaa',
 82 => 'ebcaaa',
 83 => 'fbcaaa',
 84 => 'accaaa',
 85 => 'bccaaa',
 86 => 'cccaaa',
 87 => 'dccaaa',
 88 => 'eccaaa',
 89 => 'fccaaa',
 90 => 'adcaaa',
 91 => 'bdcaaa',
 92 => 'cdcaaa',
 93 => 'ddcaaa',
 94 => 'edcaaa',
 95 => 'fdcaaa',
 96 => 'aecaaa',

~ (重いので)中略 ~

 46643 => 'fdffff',
 46644 => 'aeffff',
 46645 => 'beffff',
 46646 => 'ceffff',
 46647 => 'deffff',
 46648 => 'eeffff',
 46649 => 'feffff',
 46650 => 'afffff',
 46651 => 'bfffff',
 46652 => 'cfffff',
 46653 => 'dfffff',
 46654 => 'efffff',
 46655 => 'ffffff',
)

添字が46655番 = 全部で46656個 = 6の6乗個。

関連するメモ

コメント